aranearium.cz

SPOLEK PŘÁTEL ARANEARIA

VÝKLAD STANOV

Tento výklad Stanov není právoplatnou součástí Stanov ani jejich dodatkem, je spíše snahou zakládajících členů Spolku nastínit záměry při založení Spolku a návodem s jakým pojetím ke Stanovám přistupovat.

 • K bodu 2 - Zakládající členové Spolku ve své filosofii odmítají všechny nadbytečné a ve své podstatě svazující pravidla, byrokratické překážky, zastupitelnost různými vyššími úrovněmi a nadřazenost nad úrovněmi nižšími, evidenci členů, peněžní hospodářství, zřizování komisí na všechno a pro nic, jakož i další všelijaké nesmyslné funkce, povinnosti pro povinnosti a další zbytečnosti. Nic z toho nezvyšuje výkonnost Spolku, ani pro chod spolku není nezbytné. Jedinou normou potřebnou pro chod Spolku jsou jednoduché a stručné Stanovy. Spolek má v tomto smyslu za cíl, být v maximální možné míře volným, osobním aktivitám a odpovědnosti nepřekážejícím sdružením.
 • K bodu 3 - Při absenci vnitřní struktury a hierarchie je třeba Spolek ochránit před svévolí různých samozvaných uzurpátorů. Proto je zabráněno, aby kdokoliv Spolek zavázal smlouvou či jiným právním závazkem, nebo jej degradoval sloučením s jiným združením, případně Spolek poškodil jiným nežádoucím jednáním. Tímto však není dotčena možnost spolupráce mezi členy uvnitř Spolku, ani spolupráce členů Spolku s osobami či subjekty působícími mimo Spolek.
 • K bodu 5 - Očekává se, že člen Spolku zaměřeného na ochranu pavouků, nebude pavouky zabíjet úmyslně. Nechtěné zašlápnutí pavouka, nebo podobný nešťastný případ, jakož i uhynutí pavouka v chovu, nebo v důsledku vědeckého výzkumu není chápáno jako zabíjení pavouků a neodporuje zásadám Stanov.
  Míru a způsob osvěty si každý jednotlivý člen určuje dle svých možností sám a nemohou mu být ničím a nikým vnucovány. Šíření osvěty samotné však pro člena Spolku povinné je.
 • K bodům 6 a 7 - Činnost Spolku není chápána jako pouhé nezabíjení pavouků (které je spíše nečinností) a prostá propagace této zásady, ale jako široká paleta možností, do níž lze zařadit i jiné aktivity směřující k plnění bodu 5, jako jsou např. slety Spolku, různé druhy sebevzdělávání, výměny názorů mezi členy a pod., vyjma případů, kdy taková činnost odporuje ostatním bodům Stanov či zákonům vyšším (např. Ústavě ČR, Trestnímu zákonu a pod.). Fyzickou likvidaci člověka zabivšího pavouka za činnost Spolku považovat nelze. Dále nelze za činnost Spolku považovat akce, jejichž činnost bod 5 nenaplňují, ani k jeho naplnění nesměřují, přesto, že se jich účastní členové Spolku, ani akce jež sice bod 5 naplňují, nebo k jeho naplnění směřují, ale žádný člen Spolku se jich neúčastní.
 • K bodům 8 a 9 - Ve Spolku neexistuje subjekt, který by mohl jinou osobu za člena Spolku přijmout, nebo členství ve Spolku zbavit, proto je Stanovami zaveden proces automatického nabývání a pozbývání členství. Člen Spolku ve smyslu zásad bodu 2 nepotřebuje žádné členské průkazky, členské příspěvky, přijímací komise a ochranné lhůty. V tomto plně automatickém procesu je ovšem důležitá podmínka vlastní vůle a souhlasu, pro to, aby se členem Spolku nemohl stát nikdo nedobrovolně či dokonce nevědomě a nemohl tak Spolek vinit ze svého přivlastnění Spolkem, či ze svévolného zavlečení do nechtěného společenství. Nikdo, kdo se s plným vědomím necítí být členem Spolku, jím není!
 • K bodům 11 a 12 - Stanovy po nabytí účinnosti nelze změnit. Ani změny takového rázu, které by bod 11 obcházely (např. vypuštěním bodu 11 ze Stanov), nejsou přípustné a jejich prosazení není možné chápat jako změny týkající se Stanov Spolku přátel Aranearia. Stejný postup platí i pro jakékoliv dodatky.
 • Zrušení (zánik) Spolku - Protože ve Stanovách není zmíněna možnost zrušení (zániku) Spolku, podle bodu 2 ani neexistuje subjekt (včetně zakládajících členů), který by Spolek zrušil (nechal zaniknout), nebo učinil takové kroky, které by k tomu vedly, ani nelze ve smyslu bodů 11 a 12 takové postupy do Stanov dodatečně zavést, je existence Spolku trvalá a to i v případě, že Spolek již žádné členy nemá, přičemž je třeba mít na paměti, že možnost neexistence členů Spolku je pouze teoretická, v praxi neověřitelná a vysoce nepravděpodobná.

dovětek

Jak praví staré přísloví: "Ani Bůh nemůže vrátit historickou událost". Spolek je založen, Stanovy napsány a zveřejněny. Nelze je vygumovat, nelze je zrušit. Není kým. Budou tu i když my už tady nebudeme. Budou tu i pro generace příští. A kdo ví, možná z nich jednou budou čerpat i nějací tvorové, při sepisování stanov Spolku pro záchranu člověka.

Ivan Marik v Praze 16. 3. 2007

SPOLEK PŘÁTEL ARANEARIA

stanovy

výklad stanov

výzva členům


AKTUALITY S.P.A.

Jak jsem se stal členem S.P.A.
[Tábor 2.10.2007]
Jak jsem se stal členem S.P.A.

Zcela paradoxně to bylo v době, kdy autor tohoto webu zdárně zvládl používání nočníku (více…)

ARCHIV


PRO POUČENÍ:

SEKÁČ NENÍ PAVOUK

sekáč
 • sekáč má třídílná klepítka
 • sekáč má hlavu, hruď a zadeček vcelku
 • sekáč má segmentované tarzy
 • sekáč má článkovaný zadeček

PŘI POTÍŽÍCH:

Vyskytla-li se na stránkách chyba, kontaktujte prosím webmastera

Nezobrazují-li se vám stránky korektně, vyzkoušejte


ARANEARIUM NA VAŠEM WEBU

Podpořte Aranearium.cz, umístěním ikony na vašem webu.

Aranearium.cz

PARTNEŘI

Everything you ever wanted to know about spidersOSTATNÍ ODKAZY: IQ999 Výchozí stránka Mapa webu Návštěvní kniha E-mail Vyhledat na Araneariu Nastavení webu Formát pro tisk English English


NAVIGACE: hlavní stránka » S.P.A. - výklad stanov

aktualizováno: 31. 1. 2023

created & designed by IQ999™  © 2002−2023